Erdoğan BÖCEK
Daire Başkanı
RESMİ KURUMLAR
Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü

 

Serpil SÜZEN
Yüksek Şehir Plancısı
Telefon: 0312 573 1798

Görev ve Yetkileri:

1. Yatırım programına alınacak bina ve tesislere ait arsaların imar durumlarını mahallinde incelemek ve gerekli birimlere iletmek.

2. Satın alınması veya kiralanması düşünülen gayrimenkullerin imar durumu ile ilgili bilgilerini gerekli birimlere iletmek.

3. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarının Adliye Hizmet Binası ve lojman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,2003/39 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi uyarınca gerekli izin alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e (doğrudan temin) maddesine göre, idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı ve kiralama işlemlerini yapmak.

4. Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan Adliye Binası ve lojmanı için; fiziki konumu uygun bulunan mülkiyeti Hazineye ait binaların veya inşaat yapımına müsait arsaların, kullanım amacına göre Bakanlığımız adına tahsisini sağlamak maksadıyla, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve işlemleri sonuçlandırmak.

5. Adli hizmetler veya lojmanlar için Bakanlığımız adına tahsis yoluyla temini yapılan bina ve arsaların; tahsis sürelerinin takibini yapmak ve tahsis süreleri dolmuş ise süre uzatımlarını sağlamak.

6. Kurumumuzun ihtiyacına binaen öngörülen bazı arsa veya binaların; uygunluklarının tespiti halinde, kamulaştırılması veya takas yoluyla temini için ilgili kurumlar nezdinde gerekli yazışmaları yaparak sonuçlandırmak.

 

 

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. Hazırlayan: Ali Rıza ŞENYURT →WebPortal←